Body and Matter: Kazuo Shiraga, Satoru Hoshino

Kazuo Shiraga, Satoru Hoshino

Artist
Kazuo Shiraga, Satoru Hoshino
Title
Body and Matter: Kazuo Shiraga, Satoru Hoshino
Year
2015
Price
$50.00
Composition
Hardcover
Dimensions
9½ × 12 inches
ISBN
9780986060670